STOP GEEN Mega windmolens windturbines Abcoude Baambrugge Gein Geingebied
Laatste Nieuws

Windalarm protestactie 6 maart

Flyer tegen windturbines in Amsterdam Zuid-Oost

Volgende stappen voor Stichting Stopwindturbinesgeingebied

Moties de Ronde Venen

Meer nieuws meer nieuws

Stichting Stop Windturbines Geingebied bestaat uit bezorgde vrijwilligers uit Abcoude, Baambrugge, Gaasperdam en omgeving die vóór schone energie zijn maar tegen de plaatsing van windturbines in het mooie Geingebied ten koste van de natuur en de gezondheid van de bewoners!

Mede dankzij onze actie heeft de gemeente De Ronde Venen een motie aangenomen waarin het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uitgesloten is als zoekgebied voor windturbines en er sterk rekening moet worden gehouden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied. Lees hier verder.

Maar Amsterdam heeft daar kennelijk geen booodschap aan. Het Geingebied wordt nog steeds aan de randen bedreigt door Mega Windturbines. Daarom moeten we doorgaan!     

Alarm windturbines Gaasperplas Ancoudermeer
Megawindturbines bij Abcoudermeer en Gaasperplas weer een stap dichterbij!

Gemeente Amsterdam heeft vergaande plannen om 17 windturbines te plaatsen in Amsterdam. De plaatsen waar deze windmolens kunnen komen, de zogenaamde zoekgebieden, zijn al aangewezen en worden dit voorjaar door de gemeente definitief vastgesteld. In Amsterdam Zuidoost zijn twee gebieden aangewezen: bij de Gaasperplas/Driemond en bij het Abcoudermeer. Op de kaart hieronder zijn deze gebieden rood ingekleurd. 

Geen turbines abcoudermeer en gaasperplas
Te weinig ruimte

Probleem is dat Amsterdam te weinig ruimte heeft om windturbines te plaatsen. Daardoor komen de turbines te dicht bij woningen en verstoren zij de weinige groene gebieden die juist zo belangrijk zijn voor de bewoners. Windturbines geven overlast in de directe omgeving: geluid, slagschaduw, horizonvervuiling, verrommeling van het landschap en continu rode knipperlichten om vliegtuigen te waarschuwen. 

Geen draagvlak, gemeente drukt door

Uit inspraakrondes is gebleken dat er geen draagvlak is onder de bewoners voor het plaatsen van windturbines zo dicht bij de bebouwing en in het groen. Toch drukt de gemeente door. In de raadsvergadering van 10 februari werden door de oppositie moties ingediend over alternatieven, zoals meer zonnepanelen op de daken, waardoor minder turbines nodig zijn. Ook waren er moties om overlast terug te dringen, zoals een veilige afstand tot de huizen en het sparen van recreatie- en groengebieden. En een motie om rekening te houden met buurtgemeenten om te voorkomen dat er een ophoping van turbines aan de gemeentegrenzen ontstaat. Al deze moties werden verworpen. Daaruit blijkt dat de gemeente zich te weinig aantrekt van de bezwaren van bewoners. 

Binnenkort valt de beslissing

Dit voorjaar neemt de gemeente een definitief besluit over de zoekgebieden. In de commissievergadering die dan plaats vindt is onze laatste kans om in te spreken. Als de zoekgebieden zijn vastgesteld komen in deze gebieden een aantal windturbines te staan. Bewoners kunnen dan alleen nog iets zeggen over waar de turbines binnen het zoekgebied geplaatst worden. Dat mogen we dan zelf uitvechten met de organisaties en/of bedrijven die de turbines plaatsen en beheren. De gemeente ziet dan toe en controleert.

Gemeente staat overlast toe

Dat wordt een ongelijk gevecht, aangezien Amsterdam een minimale afstand van 350 meter tot de bebouwing hanteert, terwijl pas op 1500 meter de turbines geen overlast geven voor bewoners. De turbines komen dus én te dicht bij de woningen te staan, én geven binnen een straal van 1500 meter overlast. Zou de gemeente de overlast voor bewoners werkelijk serieus nemen, dan zouden de meeste zoekgebieden afvallen. Zie hieronder de gebieden rond een turbine (ingetekend zijn mogelijke plaatsen voor een windturbine) die overlast krijgen.

Amsterdam Zuid-Oost zoekgebieden windturbines
Wat kunt u doen?
 • Windalarm organiseert een protestactie bij het stadhuis van Amsterdam tegen de geplande windturbines bij dichtbevolkte woonwijken en in natuurgebieden op zaterdag 6 maart om 14:00. Geef U op en kom!
 • Petitie tekenen stop Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge in het Geingebied
 • Teken de petitie tegen windmolens in het Geingebied op deze website.
 • Teken de petitie tegen windmolens in Amsterdam op www.windalarm.amsterdam/petitie. Windalarm houdt u dan op de hoogte.
 • Geef u op om flyers in Amsterdam Zuidoost, Driemond en Abcoude te verspreiden. Ook kunt u raamposters ophangen. Aanmelden via info@stopwindturbinesgeingebied.nl. Klik hier voor de flyer.
 • Voor 3 maart kunt u uw visie op de windturbines indienen op omgevingsvisie@amsterdam.nl. Binnenkort vindt u op deze website een voorbeeld.
 • Neem deel aan de informatie- en protestbijeenkomsten van Windalarm Amsterdam. De data worden bekend gemaakt op www.windalarm.amsterdam.
 • Meld u aan als inspreker. In mei is er in Amsterdam een commissievergadering over de definitieve vaststelling van de zoekgebieden. Een laatste kans om tegengeluid te laten horen. Kijk hier voor de meest recente inspraakteksten en voor meer achtergrondinformatie.
 • Benader de Amsterdamse politieke partijen en raadsleden. E-mailadressen van de raadsleden vindt u hier: www.windalarm.amsterdam/raadsleden.
Duurzame energie, natuurlijk! Maar geen mega windturbines in het Geingebied.

Het unieke cultuurhistorische landschap rond het Gein, tussen de rand van Amsterdam, het Amsterdam-Rijnkanaal, Baambrugge-Abcoude en de spoorweg Utrecht-Amsterdam, behoort voor de gemeente De Ronde Venen tot de mogelijke zoeklocaties voor industriële windturbines tot 240 meter tiphoogte. Als deze geplaatst worden, wordt dit unieke open stukje landschap, een oase van rust aan de rand van het groene hart vlakbij zeer dicht bevolkt gebied, opgeofferd voor de energietransitie, terwijl er andere mogelijkheden zijn. Teken de petitie voor het behoud van het Geinlandschap. Al meer dan 4000 mensen hebben getekend. STOP mega windmolens windturbines in het Gein. Kijk hier voor impressie foto's van hoe windturbines het Geinlandschap veranderen en hieronder voor een video impressie (niet volgens de laatst bekende plannen van Windunie).

Gezondheid

Brief door 101 bezorgde inwoners aan wethouder Schuurs - de Ronde Venen

Volgens het gerenommeerde tijdschrift Medisch Contact maken Windmolens wel degelijk ziek

Infrasound caused by Industrial Wind Turbines - ZDF documentaire

Meer over gezondheid meer gezondheid

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik helpen in Abcoude?

Geloven jullie dan niet in de noodzaak van een transitie naar duurzame energie?

De gemeente heeft het Geingebied toch als zoekgebied uitgesloten?

Meer vragen meer vragen

Impressie Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge
impressie van de nu bekende plannen, geconstrueerd met een schaalmodel

Willen we dit?

Petitie tekenen stop Windturbines tussen Abcoude en Baambrugge in het Geingebied
Impressie windmolen en windturbines in de Gemeente-de-ronde-venen aan Het Gein
Wat doet de Gemeente de Ronde Venen?
 • De gemeente De Ronde Venen wil in 2040 energieneutraal zijn.
 • Zoekgebieden voor zon en wind worden in de gemeente De Ronde Venen en in de provincie Utrecht in herfst 2020 aangewezen.
 • Tot nu toe heeft de gemeenteraad nagelaten het hele Geingebied als mogelijk plaatsingsgebied voor windturbines uit te sluiten. Alleen het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam is uitgesloten. Dit betekend dat met name aan de noordrand van het Geingebied en in de zuidelijke punt bij Baambrugge er nog steeds windturbines geplaatst zouden kunnen worden.
 • Medio september lanceerde de Gemeente de Ronde Venen zonenwindkaart.nl, een interactieve enquête waar de burger kan aangeven waar zonnevelden en windturbines kunnen worden geplaatst. Resultaten van de enquête werden gepresenteerd in december 2020. Klik hier voor alle resultaten. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid hoe de gemeente de gegevens van de enquête gaat interpreteren en mee gaat nemen in de besluitvorming.
Wat wil Windunie?
 • Producent Windunie heeft in het Geingebied al vergaande plannen om vijf mega turbines tot 240 meter tiphoogte te plaatsen. Er vinden al contractuele besprekingen met boeren plaats. Boeren worden verleid met zeer grote subsidies en daarmee ook zwaar onder druk gezet. De industriële partij loopt vooruit op de bestuurlijke besluitvorming en op het toetsen van draagvlak bij burgers. Ze mag nog niet bouwen, maar staat in de startblokken.
 • Als het aan Windunie ligt zouden deze turbines op ongeveer 1 kilometer afstand van Abcoude en Baambrugge komen.
Mogelijke plaatsing mega-windturbines in het Geingebied
 • Mega windturbines met een hoogte tot 240 meter overheersen vanaf daar het landschap. Dit is meer dan 4 maal hoger dan de dorpskerk van Abcoude. Zie hieronder hoe hoog 240 meter t.o.v. andere gebouwen in de omgeving is.
WIndmolens aan het Gein vergelijking met omgeving Abcoude Baambrugge
 • Ondanks het aannemen van de motie waarin het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uitgesloten is als zoekgebied voor windturbines en er sterk rekening moet worden gehouden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied, wordt er nog steeds gelobbied voor plaatsing van mega windturbines.
Wat doen mega windturbines met u?
 • Mega windturbines kunnen een slagschaduw van 2 km geven. Slagschaduw is hinderlijk en ongezond. Kijk hier hoe het in de praktijk eruit ziet.
 • Mega windturbines produceren 50 db geluid, zoals uw stofzuiger, maar dan dag en nacht. Klik hier voor meer informatie over de mogelijke gevolgen van windturbines op uw gezondheid.
 • Natuurlijk wekken megaturbines hoognodige groene stroom op. Maar waarom wordt gesubsidieerde groene stroom van windmolenparken verkocht aan internet datacenters die veel keer meer stroom verbruiken dan heel Amsterdam? Op deze manier moeten we alle unieke cultuur historische plekken in heel Nederland vol zetten met windturbines en zonnepanelen om energieneutraal te zijn.
Waarom houden mensen van het Geingebied?
 • In dit Utrechtse landschap staan twee historische molens. De rivier kronkelt door het laagland met enorme lussen. Er zijn oeverlandjes met elzen, er zijn ondergelopen stukken land om de rivier heen. Langs de rivier staan knotwilgen en monumentale boerderijen. De Geschiedenis van Abcoude begint duizend jaar terug. Het dorpsgezicht is beschermd. Het landschap is open, historisch en niet verrommeld. Voor meer informatie over het unieke Geingebied Vereniging Spaar het Gein.
 • Er komen gemiddeld 400.000 mensen per jaar hier recreëren en de recreatie neemt toe
 • De rivier, de schootsvelden, de forten en de batterijen in het Geingebied behoren tot UNESCO Werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Het plaatsen van windturbines in het open landschap daaromheen tast het erfgoed direct aan.
 • Het Geingebied wordt ook bedreigd door andere windturbinesplannen bij de Gaasperplas, bij het Abcoudermeer en de Aetsveldse polder. Ook hier vinden protestacties plaats, zie Stop windturbines Aetsveldse polder.
Petitie_tekenen_Windmolens_Abcoude-Baambrugge_gein-gebied
Wat kunt U doen?
 • Onderteken nog steeds de petitie! Op 1 oktober heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om onze petitie mee te tellen in de uitkomsten van de inwonersraadpleging naar zoeklocaties.
 • Stuur een brief naar de gemeente. Klik hier om voorbeelden te downloaden. Ondertekenen en klaar! Velen gingen u voor.
 • Help de 'Stichting Stop Windturbines Geingebied' om voor en met u te vechten. Doneer of kom ook helpen! Wij zoeken nog vrijwilligers.
info@stopwindturbinesgeingebied.nl
Bankrekening: NL40 INGB 0007 6575 47  t.n.v. Stichting Stopwindturbinesgeingebied
twitter stopwindturb1 facebook stopwindturbinesingein

Klik hier voor onze privacy verklaring