terug
Moties over windturbines en Gein in Raad Ronde Venen en in Provincie Noord – Holland

Donderdag 1 oktober vergaderde de gemeenteraad van De Ronde Venen over de ontwerp RES: hoeveel duurzame elektriciteit gaat deze gemeente opwekken. Het gaat om grote klimaatopgaven én om de opgave het landschap mooi en leefbaar te houden.

Abcoudenaren, Baambruggers, Geinbewoners en Amsterdammers, in totaal zes mensen, hielden als insprekers een samenhangend betoog namens de 4600 ondertekenaars van “duurzame energie, ja! Maar geen megaturbines in het unieke Geingebied” De gemeente wil veel meer stroom leveren dan de gemiddelde gemeente, toonden zij aan. Ook ging het over de manier waarop boeren onder druk gezet worden en burgers gepasseerd worden bij draagvlakonderzoek. Feiten over het UNESCO werelderfgoed, en de dreiging vanuit Amsterdam werden genoemd. Gezondheidsaspecten en afstand tot bewoning werden door een arts toegelicht. Wat deze arts, leraar, natuurkundige, boer, ict-er en juristen zeiden, kwam in het stevige debat dat volgde terug. 

Uiteindelijk kon een motie van CDA, VVD en D66 rekenen op een zeer ruime meerderheid van de raad. In deze motie (hier te downloaden), verzoekt de raad het college om sterk rekening te houden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuurhistorische gebied van de Stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied, en de inwoners te betrekken bij het aanwijzen van zoekgebieden. 

Raadslid Brunia hoopte dat met dit besluit de rust in de gemeente zou terugkeren en de zoekgebiedendiscussie nu zonder deze ballast kon worden gevoerd. Wethouder Kiki Hagen was geen voorstander van de motie, maar verklaarde deze uiteraard te zullen uitvoeren. 

Toch blijven er vragen. Amsterdam houdt tot nu toe nog de mogelijkheid van grote windturbines in de gebieden rond het Gein open. Het Gein, enorm belangrijk voor Abcouders, Amsterdammers en veel anderen, wordt door deze initiatieven omsingeld. Hetzelfde geldt voor turbine-opties pal aan de overkant van het Amsterdam Rijnkanaal. 

Unanieme steun in provincie Noord Holland tegen samenklontering windturbines bij provinciegrens. Ook Provinciale Staten vergaderde op 5 oktober over de concept – RES. Het valt op dat in beide provincies windturbines tegen de grenzen aan getekend worden. En dan vooral rond en in het Geingebied. Een motie maandagavond wijst daarop, en verzoekt het bestuur te voorkomen dat het grensgebied tussen Noord – Holland en Utrecht bedorven wordt door slechte planning over en weer. En verzoekt de erfgoed status en belangrijke publieke functies voorop te stellen bij de verdere planvorming. De motie (hier downloaden) werd door de 55 statenleden met algemene stemmen aangenomen. Ook een verstrekkende motie over zon op daken werd met ruime meerderheid aangenomen. Wordt vervolgd!

Raymond en Anja bij de Staten Noord-Holland vergadering
Anja Rutgers van der Loeff en Raymond Dommanschet bij de Staten vergadering