terug
Onbegrijpelijk: College van B&W De Ronde Venen bestempelt het Geingebied als geschikt zoekgebied voor zon- en windenergie

Het college heeft op 18 maart het voorstel voor zoekgebieden bij de gemeenteraad voorgelegd. In dit voorstel wordt het gehele Geingebied als meest geschikt gebied voor zonnevelden en windmolens bestempeld. U vindt het gehele voorstel hier. Alle voorgestelde zoekgebieden vindt U hieronder.

De Ronde Venen zoekgebieden voorstel

Het college gaat hier uitdrukkelijk tegen de wens van de bewoners in. Bewoners hebben al meer dan 4700 keer onze petitie ondertekend. Bewoners hebben in de door de gemeente de Ronde Venen georganiseerde interactieve enquête Zonenwindkaart.nl het Geingebied overweldigend als zoekgebied uitgesloten

De gemeenteraad heeft al in oktober 2020 een motie aangenomen waarin "In het traject van aanwijzing van zoekgebieden sterk rekening te houden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de Stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied." Ondanks dat het college refereert naar de Stelling van Amsterdam, laat het college bewust de rest van de motie naast zich liggen.  

Het college probeert haar beslissing als volgt toe te lichten: "In beide gebieden gelden naar verhouding weinig beleidsbeperkingen. In andere gebieden gelden er meer. Ook biedt de aanwezige infrastructuur (de A2, het spoor en het Amsterdam-Rijnkanaal) kansen voor het goed inpassen van zonnevelden en windmolens." Het college kiest dus voor gemak en economische factoren zoals ontsluitingsgemak boven de wil en de gezondheid van de bewoners. 

Het college heeft de mond vol van draagvlak maar legt alle inspraak naast zich neer. Het college zegt dat: "Relatief veel inwoners geven ook de voorkeur aan windmolens en zonnevelden langs de infrastructuur in deze gebieden." Daarmee negeert ze het feit dat inwoners juist overweldigend hebben aangegeven het Geingebied in zijn geheel uit te sluiten als zoekgebied. Sterker nog, het college is bewust nog in overleg met grondeigenaren en Windunie voor plaatsing in het Geingebied! Wij hebben op 8 maart 2021 al onze bezorgdheid geuit over de gang van zaken in een brief van onze advocaat aan het college.

Ook de Gemeente Amsterdam heeft vergaande plannen om 17 windturbines te plaatsen in Amsterdam. De plaatsen waar deze windmolens kunnen komen, de zogenaamde zoekgebieden, zijn al aangewezen en worden dit voorjaar door de gemeente definitief vastgesteld. In Amsterdam Zuidoost zijn twee gebieden aangewezen: bij de Gaasperplas/Driemond en bij het Abcoudermeer. En zo dreigen de plannen van Amsterdam het Geingebied en Abcoude te ontsieren.  Amsterdam wil windturbines binnen 600 meter van bebouwing en het Gein plaatsen. In Duitsland mogen vanwege gezondheidsredenen windturbines niet binnen 10 maal de windturbine tiphoogte van bebouwing worden geplaatst, dat is dus zo'n 2 km!

Samen met Vereniging Spaar het Gein doen wij er alles aan om het Geingebied te beschermen. Wij roepen de gemeenteraad op zijn verantwoordelijkheid te nemen en de bewoners nu daadwerkelijk te vertegenwoordigen. Het feit dat de gemeente De Ronde Venen te weinig geschikte locaties voor windturbines en zonneweiden heeft mag geen reden zijn om de wil en de gezondheid van bewoners ondergeschikt te maken aan economische factoren en een misschien te ambitieuze klimaat neutrale doelstelling, terwijl er wel degelijk andere mogelijkheden zijn op het landelijke vlak. Ook verwachten wij dat de raad zich sterk opstelt tegen plannen van Amsterdam Zuidoost om windturbines te plaatsen aan de noordrand van het Geingebied. Als we niet oppassen wordt Abcoude en het Geingebied één groot windmolenpark.     

Wat kunt u doen?