Schrijf een brief aan de gemeente de Ronde Venen
Waarom een brief schrijven?

Het is belangrijk dat we op zoveel mogelijk manieren aan de gemeente de Ronde Venen duidelijk maken dat er geen draagvlak is voor windturbines in het Geingebied. Een van de meer effectieve mogelijkheden is een brief sturen naar de gemeente. Velen hebben dit al gedaan, maar hoe meer, hoe beter. En dat mag best dezelfde gekopiëerde brief zijn, als de gemeente maar overspoeld wordt met hetzelfde geluid: Geen windturbines in het Geingebied.

Hieronder enkele voorbeelden die u ook kunt downloaden, eventueel naar eigen smaak veranderen, ondertekenen en vooral sturen!

 

Voorbeeld 1 - door een aantal artsen in Abcoude

 

download brief 1

 

[Naam] 

[Adres]

 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen 

Postbus 250 

3640 AG Mijdrecht 

 

Inzake: Gezondheid en windmolens binnen de gemeente De Ronde Venen 

[Plaats], [Datum] 

Geachte burgemeester, wethouder, raadslid, 

Onlangs ben ik zeer geschrokken over berichten over mogelijke vaststelling van zoekgebieden voor zeer grote industriële windturbines nabij dorpskernen in onze gemeente – meer specifiek in het Geingebied nabij Abcoude en Baambrugge. 

De gemeente heeft de ambitie om bij te dragen aan de CO2-uitstootreductie doelstellingen van Nederland. Dat juich ik toe, maar tegelijkertijd betreur ik dat in de hele discussie gezondheidsoverwegingen geen rol lijken te spelen noch dat inwoners worden geïnformeerd over de mogelijke gezondheidsimpact van bepaalde keuzes. 

In maart 2018 waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) reeds dat omgevingsgeluiden flink negatieve effecten hebben op de gezondheid. Naast verkeer werd er voor de eerste keer ook over windturbines gesproken. Omgevingsgeluiden kunnen volgens de WHO leiden tot psychologische en lichamelijke gevolgen, cognitieve achteruitgang van kinderen en slaapstoornissen, vooral bij langdurige blootstelling. 

In november 2019 schrijft de GGD GHOR, de overkoepelende brancheorganisatie van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio dat er meer aandacht moet komen voor de effecten van duurzame energiebronnen op de gezondheid van mensen. Windturbines worden hierbij in de brief specifiek genoemd. 

Inmiddels blijkt uit diverse Nederlandse en buitenlandse onderzoeken dat een substantieel deel van de omwonenden van windturbines gezondheidsklachten rapporteert. Een veel genoemde oorzaak is het laagfrequente geluid dat door de moderne windturbines wordt geproduceerd. Naar de exacte redenen van de gezondheidsklachten en de rol hierin van laagfrequent geluid is nog te weinig onderzoek gedaan om tot stevige conclusies te komen. Desalniettemin wordt in diverse Europese landen het debat gevoerd om de afstand tussen windturbines en woonwijken te vergroten. In Frankrijk wordt 1,5 kilometer gebruikt, in Zweden en Finland 1,25 kilometer. In Duitsland laten ze het aan de deelstaten over en is de afstand die in Beieren wordt gehanteerd 10 keer de tiphoogte (hoogte van de grond tot aan de top van de wiek). 

Het zou de gemeente sieren wanneer het niet alleen zou blijven bij het willen bijdragen aan de nationale uitstootreductie doelstellingen, maar dat gezondheidsoverwegingen in haar keuzes een zwaar gewicht zal worden gegeven middels raadplegingen van onder andere het RIVM en GGD GHOR en er ruime veiligheidsmarges zullen worden gehanteerd. De keuzes die De Ronde Venen nu maakt hebben immers lange termijn gevolgen voor de gezondheid van haar inwoners en zullen niet makkelijk terug te draaien zijn. 

Vriendelijke groet ,

[Naam] 

 

 

Voorbeeld 2
download brief 2

 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen 

Postbus 250 

3640 AG Mijdrecht 

 

Inzake: Ziekmakende Industriele windturbine in cultuurhistorisch landschap het Gein. 

[Plaats], [Datum] 

Geachte mensen, 

Als betrokken Abcoude inwoner en moeder ben ik geschokt omtrent gang van zaken Windturbines Geingebied: 

1. De gezondheidseffecten zoals beschreven in Medisch contact: 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel- degelijk-ziek.htm#reacties chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, vertigo, visusklachten, luchtwegproblemen, tachycardie, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendige pulsaties of trillingen zowel slapend als in wakkere toestand. Er zijn inmiddels vele wetenschappelijke studies verricht waarin het verband wordt aangetoond tussen de aanwezigheid van laagfrequent geluid en dergelijke chronische klachten. En geachte lezer. Neem graag notie dat de turbines in het Gein extreme hoogte hebben tw. 100 meter hoger dan het hoogste gebouw in Amsterdam. 

2. Discussie gemeente zou verder kunnen gaan dan wind en zon tw: groen gas, bodemenergie, Aquathermie, Waterstof 

3. Het duurt nog 20 jaar voordat 2040 aanbreekt. In deze 20 jaar zullen innovatieve uitstekende alternatieven op de markt komen. Gein landschap verwoesten kan niet ongedaan worden gemaakt. Er is dus geen enkele noodzaak voor een al te ambitieus plan zoals industriele windmolens in een cultuurhistorisch landschap. Er zijn nog tientallen jaren voor ons waarin nieuwe energie vormen van punt 2 geoptimaliseerd zullen worden. 

4. Beleid omtrent zoeken met inwoners naar lokatie. Dit beleid impliceert dat inwoners zo ver mogelijk van huis, dus de randen van de gemeente worden opgezocht en dus worden benadeeld. 

5. Het gemeentebeleid is: energiebeleid door inwoners: De cultuur, natuur, landschap, recreatieve, gezondheid en economische materie is te ingewikkeld hiervoor. 

6. Keuze voor Gein gebied. Er is oa. 100 miljoen besteed voor een spoor onder het Gein. Er gaan talloze subsidies van de gemeente en monumentale subsidies voor onderhoud naar de huizen van het Gein. De Gein-dijk is met grote zorgvuldigheid verhoogd. Een uniek cultuurhistorisch landschap vernietigen kan maar één keer. 

7. https://www.gooieneembode.nl/nieuws/natuur-en-milieu/175797/gooise-vvd-s-geen- windmolens-en-zonnevelden-in-natuurgebieden-) Verbaasd zijn de liberalen over de zoekgebieden. Zeker omdat er weinig tot geen steun is voor deze duurzame maatregelen in cultuurhistorisch landschap. Grote clubs als Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Goois Natuur Reservaat GNR zijn tegen. Breed draagvlak lijkt er niet te zijn. Dat is evident. 

8. Gemeente Amsterdam om een aantal van bovenstaande redenen windmolenpark Aetsveld uitgesteld/geannuleerd. 

 

Kortom een cultuurhistorisch vernietigende actie met ziekmakende gevolgen waar geen draagvlak voor is. Het lijkt me duidelijk dat we gezamelijk naar alternatieven kunnen zoeken. 

Vertrouwende U met deze inzichten van dienst te zijn! 

[Naam] 

[Straat + nummer] 

[Postcode + plaats]  

 

 

Voorbeeld 3
download brief 3

 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen 

Postbus 250 

3640 AG Mijdrecht 

 

Inzake: Windmolens binnen de gemeente De Ronde Venen 

[Plaats], [Datum] 

Geachte burgemeester, wethouder, raadslid, 

Mijn naam is [Naam], inwoner van Abcoude in de gemeente De Ronde Venen. Onlangs ben ik zeer geschrokken over berichten over mogelijke vaststelling van zoekgebied voor zeer grote industriële windturbines vlakbij ons dorp Abcoude in het Geingebied. 

Over de cultuurhistorische waarden van het Gein hoef ik U hoop ik niets uit te leggen. U komt uit de buurt en zit niet voor niets in dit ambt en/ of in deze positie. 

De gemeente heeft een ambitie om haar doelen te halen en dat juich ik toe maar er moet wel naar verantwoorde mogelijkheden worden gezocht. Mogelijkheden waar ook werkelijk draagvlak voor is. 

Waar het mij even om gaat is het volgende. Onlangs kreeg ik dit artikel doorgestuurd door een medisch specialist /arts. Dit artikel komt uit Medisch Contact, het meest gerenommeerde artsen vakblad van Nederland. Graag stuur ik u onderstaande passage uit het artikel “Windmolens maken wel degelijk ziek”. 

“Voor Windturbines in de buurt van de bewoonde omgeving zijn inmiddels voldoende aanwijzingen voor gezondheidsschade bij bewoners in de buurt". 

Een substantieel deel van de omwonenden van windturbines rapporteert wereldwijd klachten, te weten: 

chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, vertigo, visusklachten, luchtwegproblemen, tachycardie, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens samengaand met de sensatie van inwendige pulsaties of trillingen zowel slapend als in wakkere toestand. Er zijn inmiddels vele wetenschappelijke studies verricht waarin het verband wordt aangetoond tussen de aanwezigheid van laagfrequent geluid en dergelijke chronische klachten. 

Ondanks de ambitie van de gemeente De Ronde Venen om energieneutraal te worden, geef ik hierbij aan dat er naast landschappelijk ook nog zwaarwegende argumenten m.b.t. onze gezondheid tegen de plaatsing van deze windturbines in het Geingebied /naast Abcoude bestaan. Naast visueel gaat het ook mij ook als inwoner en moeder om ons grootste goed: onze gezondheid. 

Laten we zoeken naar andere groene en gezonde wegen, 

Vriendelijke groet, 

[Naam]

 

 

Voorbeeld 4
download brief 4

Gemeente De Ronde Venen 

t.a.v. Ilse van der Horst 

Postbus 250 

3640 AG. Mijdrecht 

Mail: i.vanderhorst@derondevenen.nl

 

Betreft: uw informatiebrief over windmolens 

Beste mevrouw Van der Horst, 

Dank u wel voor uw brief over het proces rond windmolens in onze gemeente. Uw brief heeft mijn zorgen niet weg genomen, maar alleen nog maar groter gemaakt, om de volgende redenen: 

1. U schetst dat de gemeente nog niet heeft gekozen voor de lokaties, maar met de inwoners gaat zoeken ernaar. Dat lijkt me een heel lastig, en niet juist, proces: deze materie is veel te ingewikkeld om aan inwoners te vragen. Veel inwoners zullen de molens zo ver mogelijk van hun huis zetten dus kom je vanzelf op de randen van de gemeente uit. Dat is geen juist proces. U maakt dan “nimby’s” van iedere inwoner. Ook kunnen inwoners niet de andere effecten op landschap, natuur, cultuur, recreatie, economie, gezondheid e.d. inschatten omdat zij geen deskundigen zijn. 

2. Nog belangrijker is dat u in dat proces doet voorkomen of windmolens en zonnevelden de enige manieren zijn om energieneutraal te worden. Zon op daken, energie uit wind op zee, ingekochte groene stroom, en betere isolatie van huizen zijn niet of nauwelijks mee genomen in de rekenformule. Daarmee laat u de inwoners kiezen uit 2 alternatieven terwijl er meer zijn. De formule waarmee de zogenaamd “benodigde windmolens en zonnevelden in DRV” is berekend is niet juist en dient eerst ter discussie gesteld te worden onder deskundigen, niet met inwoners. U schrijft zelf “hoe meer zonnepanelen er op het dak liggen, hoe minder er op de grond hoeft”, maar u geeft geen inzicht in de formule en welke alternatieve opties er zijn, maar laat nu uit 2 van minimaal 6 opties (zon op daken, energie uit wind op zee, ingekochte groene stroom, betere isolatie van huizen) kiezen. Dat is onvolledig. 

3. De artist impressions van de molens die het bedrijf The Imagineers, dat de gemeente kennelijk heeft ingehuurd, heeft gemaakt geven een volstrekt vertekend beeld door een heel ander perspectief aan te nemen dan een voorbijganger op straat. Deze verdraaide foto’s geven de inwoners dus geen goed beeld van hun keuze. De artist impressions die die door een ander bedrijf zijn gemaakt die in de petitie zijn gebruikt, laten een veel realistischer en afschrikwekkender voorbeeld zien. 

4. Het is door de beperkingen van Schiphol nog niet duidelijk hoe hoog de windmolens in DRV überhaupt mogen zijn. Dan is de formule voor het benodigd aantal (punt 2) alsmede de impact op de omgeving (punt 3) dus nog niet te schetsen en kunt u ook nog niet aan deskundigen, laat staan aan inwoners, deze vraag stellen. 

5. De gemeente zou de rekensom over het rendement van windmolens moeten actualiseren (met inbegrip van de punten 2 en 4) en dan zou de conclusie wel eens kunnen zijn dat wind in Utrecht geen rendabele business case is, en alleen op door de overheid gegarandeerde subsidie draait. Net als u de inwoners wilt betrekken bij de keuze van de gebieden, zouden de inwoners er dan ook voor moeten kunnen kiezen deze subsidie (die anders is dan de verouderde formule die nu gebruikt is) voor andere doeleinden in te zetten, bijvoorbeeld isolatie van huizen, zonnepanelen op dak en wind op zee. 

6. Als toch blijkt dat windmolens in DRV de enige optie zijn, dan zou de gemeente moeten kiezen om een aantal gebieden uit te sluiten als zoekgebied. Net als Botshol een beschermde status heeft, zou bijvoorbeeld het Gein-gebied door de hoge Landschappelijke, Natuur, Cultuur en Recreatieve waarden uitgesloten moeten worden. Dat betogen ook Natuurmonumenten en Heemschut, de groep die nu een voordracht voor Unesco doet voor delen van het Gein-gebied waar de stelling van Amsterdam in liggen. 

7. Tenslotte noemt u draagvlak in eerdere uitingen als belangrijk argument maar blijken er intussen allerlei commerciële initiatieven en ook ambtenaren die al een mening gevormd lijken te hebben. Dat komt de integriteit van het proces niet ten goede, en ik verzoek u dan ook met klem de ruim 3.500 handtekeningen van de petitie zwaarder te laten wegen dan de initiatieven van een handvol mensen met een financiële doelstelling of een ambtenaar met een persoonlijke mening. 

Kunt u mij berichten over bovenstaande 6 zorgen? 

Dank u wel. 

Met vriendelijke groet, 

[Naam] 

[Straat + huisnummer] 

[Postcode + Plaats] 

 

 

Voorbeeld 5
download brief 5

Afzender 

Xxx (NAAM) 

Xxx (STRAAT, HUISNR) 

Xxx (POSTCODE, PLAATS)

 

 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen 

Postbus 250 

3640 AG Mijdrecht 

Inzake: Windmolens binnen de gemeente De Ronde Venen 

Abcoude, xxx (DATUM) 

Geacht College, 

Mijn naam is xxx (NAAM), inwoner van Abcoude in de gemeente De Ronde Venen. 

Recent vernam ik verontrustende berichten over de mogelijke plaatsing van een aantal zeer hoge windturbines, relatief dicht tegen de gemeentegrens van Abcoude en Baambrugge aan en dicht langs de rivier het Gein. 

Graag wil ik hierbij mijn grote zorg en tevens uitdrukkelijke afkeuring uitspreken over deze mogelijke locatie, en uitspreken dat ik mij als inwoner van Abcoude -en daarmee belanghebbende- vooralsnog onvoldoende geïnformeerd en gehoord voel in dit proces. Een dermate ingrijpende wijziging van cultuurhistorisch landschap en tevens een mogelijk potentieel gevaar voor volksgezondheid en woongenot verdient een zeer zorgvuldige afweging, waarbij alle inwoners zeer pro-actief dienen te worden betrokken en gehoord. 

Ik heb een aantal maanden geleden al wel mijn handtekening gezet onder een handtekeningen actie ‘geen windturbines in het Gein’, maar vooralsnog kan ik weinig vinden over het komende besluitvormingsproces en wat hiermee gedaan wordt. Derhalve verzoek ik u mij en andere bewoners te informeren en pro actief te betrekken. 

Ten aanzien van milieu en gezondheid geldt in Nederland het ‘voorzorgsbeginsel’. Dit houdt in dat de overheid beschermende maatregelen kan -en moet- nemen tegen de mogelijk schadelijke milieueffecten van een situatie, ook als die effecten nog niet onomstotelijk zijn bewezen. Dit voorzorgsbeginsel dient ook wordt toegepast bij de bouw van windturbines in de buurt van onze bewoonde omgeving. Niet in de laatste plaats omdat er ruim voldoende aanwijzingen zijn voor potentiele gezondheidsschade bij omwonenden. Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en -knipperende- lichten. Er zijn inmiddels vele wetenschappelijke studies verricht waarin het verband wordt aangetoond tussen de aanwezigheid van laagfrequent geluid en chronische klachten. Wij maken ons zorgen over deze en andere gezondheidsklachten. Dit temeer in Nederland er bij mijn weten nog weinig ervaring is met deze uitzonderlijk hoge mega-turbines (met een tiphoogte van meer dan 230m) dicht tegen het bevolkte gebied aan. Ik zou daarom graag vernemen in hoeverre de gemeente dit gezondheidsaspect meeneemt in haar besluitvorming en op welke onderzoeken zij zich gaat baseren. In gidslanden als Denemarken en Duitsland op het gebied van groene energie komt men vanwege bovenstaande tot inkeer, getuige het feit dat in Denemarken momenteel een big-dataonderzoek uitgevoerd wordt naar de relatie tussen windrichting en -kracht en een aantal gezondheidsafgeleiden. In afwachting van de uitkomsten heeft een groot aantal Deense gemeenten de bouw van onshoreturbines gestopt. 

Naast gezondheidsrisico’s spelen natuurlijk ook maatschappelijke en sociale aspecten een belangrijke rol. Het Gein is een zeer bepalend cultuurhistorisch gebied dat schilders, waaronder Mondriaan, al vele eeuwen hebben vastgelegd. Plaatsing van dermate grote windturbines zal het landschap in één klap blijvend en hevig verstoren. Het gebied rondom het Gein kent ook een zeer rijke variatie aan dier en beschermde vogelsoorten en ik vraag me af hoe zit het met hun bescherming. 

En tenslotte is er een reële kans dat door alle bovengenoemde argumenten de waarde van woningen binnen de gemeente Abcoude en Baambrugge kan dalen, terwijl exploitanten er op hun beurt goed aan verdienen. Ik vraag me af hoe de gemeente dit te denkt te kunnen compenseren. 

Samengevat, ik denk dat er zeer vele belangrijke argumenten tegen de plaatsing van deze windmolens in het Gein bestaan en dat er -indien nodig- binnen de gemeente de Ronde Venen andere plaatsen te vinden zijn waar minder natuur en cultuurschade ontstaat en waar geen dermate dichte populatie van bewoners als in Abcoude last zal hebben van deze ontwikkelingen. 

Daarnaast verzoek ik u in ieder geval een zeer gedegen, transparant en zorgvuldig besluitvormingsproces waarbij burgers daadwerkelijk inzicht en inspraak krijgen.

In afwachting van uw antwoord teken ik,

 

Hoogachtend 

 

Xxx (NAAM)