Veel gestelde vragen

Geloven jullie dan niet in de noodzaak van een transitie naar duurzame energie? 

Daar geloven we 100% in. Maar dit unieke open cultuurhistorische landschap moet voor de komende generaties blijven.

 

Wat is de zonenwindkaart.nl?

zonenwindbutton

In september lanceerde de Gemeente de Ronde Venen zonenwindkaart.nl, een interactieve enquête waar de burger kan aangeven waar zonnevelden en windturbines kunnen worden geplaatst. De gemeente wil met de resultaten aantonen dat er draagvlak is, maar er is veel onduidelijkheid hoe de gemeente de gegevens van de enquête gaat interpreteren en mee gaat nemen in de besluitvorming. De beperkingen van de enquête geven ruimte voor vele interpretaties zonder dat er werkelijk geïnventariseerd kan worden wat de bewoners willen. Klik hier voor onze bezwaren of klik op de button en stuur onze voorbeeld e-mail naar de gemeente.

 

Zijn jullie foto's wel realistisch? Windturbines zijn niet zo hoog en ze worden toch tegen het Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst? 

We hebben geprobeerd onze foto's zo realistisch mogelijk te maken. Klik hier voor hoe ze gemaakt zijn. Uiteraard kunnen de uiteindelijke plannen afwijken van wat we nu weten. Een ding is zeker, windturbines worden niet tegen het Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst, want daar staan hoogspanningsmasten. Dat betekent dat windturbines moeten opschuiven en op slechts 1-1.5 km van Abcoude en Baambrugge zouden komen, zoals je op deze kaart kan zien. Hoe dichter bij, hoe groter ze eruit zien en hoe meer overlast ze bezorgen.

Windunie praat over windturbines met een tiphoogte tot 240 meter hoogte om het geheel rendabel te maken. De gemeente de Ronde Venen praat over 175 meter hoogte, omdat er anders mogelijk problemen met Schiphol ontstaan. De gemeente sluit windturbines van 240 meter hoogte echter niet uit, mogelijk omdat het Geingebied ver genoeg van Schiphol weg ligt. In ieder geval weten veel mensen niet hoe hoog windturbines van 175 of 240 meter eigenlijk zijn.  De windturbine aan de Ouderkerkerplas tussen de A2 en de A9 heeft een tiphoogte van (slechts?) 120 meter.  We praten nu over windturbines in het Geingebied die 1½ tot 2 keer zo hoog zijn. Die zie je dus echt wel!         

 

Moeten we niet alles inzetten, ook dit landschap? 

Nee, niet alles. We willen ook niet dat onze kinderen voor rust alleen nog maar naar een ver strand gaan. Dit stukje landschappelijk schoon, vlak naast de stad, moet met hand en tand verdedigd worden.

 

Waar op land moeten de industriële turbines dan komen?

Dat is de meest gestelde vraag. Twee vragen gaan daaraan vooraf: 

- welke energie is nodig? 

- zijn er alternatieven? 

Dan pas komt de vraag: als er dan toch windenergie op land moet komen, waarom dan niet in het Geingebied?

 

Kunnen we met minder energie toe?

Nederland is datacenter land. Nergens zo veel datacenters als hier. Vooral voor het buitenland. Amerikaanse internetgiganten verdienen zo belastingvrij goud geld. Ze slurpen echter stroom. Vele malen meer dan alle Amsterdamse huishoudens bij elkaar. Stroom gesubsidieerd uit onze energieheffing. Stroom waarvoor de gemeente windturbines plant, mogelijk ten koste van het Gein. Klik hier en hier voor artikelen daarover in NRC. Natuurlijk moeten we ook minder consumeren. 

 

Zijn er alternatieven? 

Ja, die zijn er. Klik hier voor alternatieven op land en hier voor serieuze bijdragen over de recente afwegingen land – zee. Het rendement van windturbines is op zee met gemiddeld 1 a 2 beaufort krachtigere wind (zie windkaart) veel hoger. Maar denk dan ook aan waterenergie van eb/vloed en kleine windmolens (12 meter hoog) die veel minder invloed hebben op de omgeving en onze gezondheid.  

 

Er blijft wind op land nodig. Waarom dan niet in het Geingebied? 

Klik hier waarom er geen industriële windturbines in het Geingebied moeten komen. 

 

Hoe ziet het landschap er op de kaart uit en waar ligt het? 

Kaart Geingebied

Hier het Geingebied. Links is de spoorweg Utrecht - Amsterdam met daarlangs Abcoude en Baambrugge, rechts is het Amsterdam - Rijnkanaal en de Aetsveldse polder, en boven is de Amsterdamse wijk Gaasperdam, deel van Amsterdam Zuidoost. Het Geingebied is een van de Noordelijkste delen van Het Groene Hart. Het bestaat uit :

- de Broekzijdse polder met de Broekzijdse molen aan de Amsterdamse kant

- de Oostzijdse polder met de Oostzijdse molen aan de Abcoude - Baambruggekant, en

- een deel van de Aetsveldse polder aan de kant van Weesp en Nigtevecht. De Aetsvelde polder is door het Amsterdam - Rijnkanaal in tweeën geknipt.

Direct aansluitend ten noorden en westen liggen stroken Natuurnetwerk Nederland (NNN) met veel vogels, en een oude houtwal.

 

Dit zijn toch nog maar plannen? Waar maken jullie je druk over? 

De plannen staan al op papier bij de RES U16, de regionale energie – strategie Utrecht 16 gemeenten. De planvorming is daar gestart, met de industrie erbij. Data, agenda en verslagen staan niet online. Burgers en erfgoedpartijen hoorden pas achteraf van de start en kunnen pas later aansluiten in het besluitvormingsproces.

Ook staan de plannen al op papier bij de industrie en bij de landeigenaren. Windunie kan het zich permitteren het risico te nemen dat de plannen uiteindelijk door overheden verboden worden. Als je tekent, zegt Windunie al jaren tegen de boeren, krijg je straks als het doorgaat heel veel geld en moet je verder je mond houden. Teken je niet, dan krijg je straks een schijntje, mag je nooit meer aansluiten en ervaar je straks wel de lasten. Als alles niet doorgaat, loont het genomen risco.

 

Kan de gemeente daar dan niets tegen doen? 

Tegen de RES U16-planvorming: dit lijkt een parallel proces aan het proces van overleg met de gemeente, voor zover wij begrijpen. Zodra we meer begrijpen, publiceren we dat.

Tegen Windunie: De gemeente verbiedt dat Windunie al start met bouwen. Maar verbiedt niet de praktijken. Wat de gemeente wel kan doen is: het Geingebied uitsluiten als zoekgebied. Daar gaat het in september, oktober en november 2020 over.

U wilt uw zorgen uiten naar de gemeente? Schrijf dan een brief naar: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 360 AG MIJDRECHT

 

Wat is de RES U16 eigenlijk? 

Enegieregio U16 staat voor Utrecht 16 gemeenten waaronder Ronde Venen. Doel van de Regionale Energie (RES), is om mogelijkheden te onderzoeken voor en draagvlak te verwerven voor plaatsing van windturbines en zonneweiden. De RES is ingesteld door overheden en draagt bij aan bestuurlijke beslissingen. De RES overlegt met marktpartijen als Windunie, met landeigenaren, met energiecoöperaties zoals Veenwind, met belangenbehartigers en belangenbeschermers zoals Natuurmonumenten, Erfgoedvereniging Heemschut en Spaar het Gein, met gemeenten en provincies, en tenslotte, maar het belangrijkst, met burgers. De RES kent een tijdpad en fases. Klik hier voor RES U16.

 

Er worden toch in september groepen betrokken bij het vaststellen van de concept RES. Dus de betrokkenheid van omwonenden is toch gewaarborgd?

Dat enkelen voor de muziek uitlopen en burgers van niets weten hoort niet in een democratie en zeker niet bij zulke belangrijke beslissingen, die alle inwoners raken. Dat Spaar het Gein, Erfgoedvereniging Heemschut, en wij met 3550 handtekeningen niet zijn uitgenodigd bij de start in Utrecht doet ons vrezen dat burgers pas achteraf of te laat meetellen. Wij willen zo snel mogelijk data weten!

 

Kunnen we verder nog iets doen? Dit is toch allang bekokstoofd? Tegen zulke grote machten doe je toch niets?  

Petitie_tekenen_Windmolens_Abcoude-Baambrugge_gein-gebied

We kunnen zeker iets doen. Liefhebbers van het Geinlandschap hebben de A6-A9 dwars door de polder tegengehouden, hebben de trein dwars over het middeleeuwse riviertje tegengehouden, hebben de bomenkap langs de rivier tegengehouden. Natuurlijk is dit niet niks, maar er is geen reden bij voorbaat op te geven. Teken de petititie hiernaast, kijk regelmatig naar onze website om informatie te ontvangen, geef u op bij info@stopwindturbinesgeingebied.nl om bij te dragen in de klusjes en taken die we samen oppakken. Of stuur een brief aan de gemeente. Klik hier om een voorbeeld te downloaden. Ondertekenen en klaar! Velen gingen u voor.

Stichting Stop Windturbines Geingebied wordt bemand door vrijwilligers en wordt niet gesubsidieerd. Maar om te blijven doen wat we doen vragen wij u ons ook te ondersteunen met een donatie. 

Samen voor de toekomst van het Geinlandschap!

info@stopwindturbinesgeingebied.nl
Bankrekening: NL30 ABNA 0517 8060 02  t.n.v. A.W Coster o.v.v. Stichting
twitter stopwindturb1 facebook stopwindturbinesingein

Klik hier voor onze privacy verklaring