Veel gestelde vragen

Geloven jullie dan niet in de noodzaak van een transitie naar duurzame energie? 

Daar geloven we 100% in. Maar dit unieke open cultuurhistorische landschap moet voor de komende generaties blijven. 

We willen niet alleen ’tegen’ zijn, maar ook ergens ‘voor’: met name het verduurzamen van onze omgeving. Onze werk-groep “alternatieven” is na oktober van start gegaan en heeft besloten om zich aan te sluiten bij platform Energieke Ronde Veners, onder de naam: "Energiek Abcoude”. Onder die naam leven we voort in het kader van “alternatieven”, om te helpen Abcoude en omgeving energie neutraal te maken. We zijn nog in oprichting, en staan altijd open voor ideeën en bijdrages! Zie de site: https://energieke-rondeveners.nl/initiatief/energiek-abcoude/.

 

Wat is de zonenwindkaart.nl?

zonenwindbutton

In september lanceerde de Gemeente de Ronde Venen zonenwindkaart.nl, een interactieve enquête waar de burger kan aangeven waar zonnevelden en windturbines kunnen worden geplaatst. De gemeente wil met de resultaten aantonen dat er draagvlak is, maar er is veel onduidelijkheid hoe de gemeente de gegevens van de enquête gaat interpreteren en mee gaat nemen in de besluitvorming. In december 2020 presenteerde de gemeente de resultaten. Het kaartje hiernaast laat in rood gebieden zien die inwoners uitsluiten en toont dat er geen draagvlak is voor windturbines in het Geingebied.

 

Moeten we niet alles inzetten voor de energietransitie, ook dit landschap? 

Nee, niet alles. We willen ook niet dat onze kinderen voor rust alleen nog maar naar een ver strand gaan. Dit stukje landschappelijk schoon, vlak naast de stad, moet met hand en tand verdedigd worden.

 

Waar op land moeten industriële windturbines dan komen?

Dat is de meest gestelde vraag. Twee vragen gaan daaraan vooraf: 

- welke energie is nodig? 

- zijn er alternatieven? 

Dan pas komt de vraag: als er dan toch windenergie op land moet komen, waarom dan niet in het Geingebied?

 

Kunnen we met minder energie toe?

Nederland is datacenter land. Nergens zo veel datacenters als hier. Vooral voor het buitenland. Amerikaanse internetgiganten verdienen zo belastingvrij goud geld. Ze slurpen echter stroom. Vele malen meer dan alle Amsterdamse huishoudens bij elkaar. Stroom gesubsidieerd uit onze energieheffing. Stroom waarvoor de gemeente windturbines plant, mogelijk ten koste van het Gein. Klik hier en hier voor artikelen daarover in NRC. Natuurlijk moeten we ook minder consumeren. 

 

Zijn er alternatieven? 

Ja, die zijn er. Klik hier voor alternatieven op land en hier voor serieuze bijdragen over de recente afwegingen land – zee. Het rendement van windturbines is op zee met gemiddeld 1 a 2 beaufort krachtigere wind (zie windkaart) veel hoger. Maar denk dan ook aan waterenergie van eb/vloed en kleine windmolens (12 meter hoog) die veel minder invloed hebben op de omgeving en onze gezondheid.  

 

Er blijft wind op land nodig. Waarom dan niet in het Geingebied? 

Klik hier waarom er geen industriële windturbines in het Geingebied moeten komen. 

 

Hoe ziet het landschap er op de kaart uit en waar ligt het? 

Kaart Geingebied

Hier het Geingebied. Links is de spoorweg Utrecht - Amsterdam met daarlangs Abcoude en Baambrugge, rechts is het Amsterdam - Rijnkanaal en de Aetsveldse polder, en boven is de Amsterdamse wijk Gaasperdam, deel van Amsterdam Zuidoost. Het Geingebied is een van de Noordelijkste delen van Het Groene Hart. Het bestaat uit :

- de Broekzijdse polder met de Broekzijdse molen aan de Amsterdamse kant

- de Oostzijdse polder met de Oostzijdse molen aan de Abcoude - Baambruggekant, en

- een deel van de Aetsveldse polder aan de kant van Weesp en Nigtevecht. De Aetsvelde polder is door het Amsterdam - Rijnkanaal in tweeën geknipt.

Direct aansluitend ten noorden en westen liggen stroken Natuurnetwerk Nederland (NNN) met veel vogels, en een oude houtwal.

 

Dit zijn toch nog maar plannen? Waar maken jullie je druk over? 

De plannen staan al op papier bij de RES U16, de regionale energie – strategie Utrecht 16 gemeenten. De planvorming is daar al gestart. Ook staan de plannen al op papier bij de industrie en bij de landeigenaren. In april 2021 worden zogenaamde zoekgebieden aangwezen, waar windturbines en zonnevelden geplaats kunnen worden.      

Ondanks beloftes voor inspraak door burgers, worden de burgers pas laat in het proces betrokken en veelal voor een volkomen feit gesteld. Dat enkele partijen voor de muziek uitlopen en burgers van niets weten hoort niet in een democratie en zeker niet bij zulke belangrijke beslissingen, die alle inwoners raken.

 

De gemeente heeft het Geingebied toch als zoekgebied uitgesloten? 

Niet helemaal. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin het Unesco Werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam uitgesloten is als zoekgebied voor windturbines en er sterk rekening moet worden gehouden met de landschappelijke inbedding en het eeuwenoude cultuur historische gebied van de stelling van Amsterdam en met name die van het Geingebied. Klik hier voor de volledige motie. Wethouder Kiki Hagen heeft toegezegd de motie uit te voeren, maar we moeten waakzaam zijn in welke vorm deze motie wordt uitgevoerd. 

En de gemeentes om ons heen zijn ook druk bezig met zoekgebieden aan te wijzen en bijvoorbeeld de Gaasperplas en het gebied ten noorden van het Abcoudermeer zijn mogelijke zoeklocaties. Dit heeft een rechtstreeks gevolg voor de randen van het Geingebied. We blijven daarom samenwerken met groepen uit de omgeving, zoals Stop Windturbines Gaasperdam, Stop Windturbines Aetsveldpolder, een club uit Loenen rondom de Vecht en de 2 nieuwe groepen in oprichting rondom het gebied van de Angstel (van Abcoude tot Nieuwersluis). We delen kennis, contacten, strategie en politieke invloed.

 

Wat is de RES U16 eigenlijk? 

Enegieregio U16 staat voor Utrecht 16 gemeenten waaronder Ronde Venen. Doel van de Regionale Energie (RES), is om mogelijkheden te onderzoeken voor en draagvlak te verwerven voor plaatsing van windturbines en zonneweiden. De RES is ingesteld door overheden en draagt bij aan bestuurlijke beslissingen. De RES overlegt met marktpartijen als Windunie, met landeigenaren, met energiecoöperaties zoals Veenwind, met belangenbehartigers en belangenbeschermers zoals Natuurmonumenten, Erfgoedvereniging Heemschut en Spaar het Gein, met gemeenten en provincies, en tenslotte, maar het belangrijkst, met burgers. De RES kent een tijdpad en fases. Klik hier voor RES U16.

 

Zijn jullie foto's wel realistisch? Windturbines zijn niet zo hoog en ze worden toch tegen het Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst? 

We hebben geprobeerd onze foto's zo realistisch mogelijk te maken. Klik hier voor hoe ze gemaakt zijn. Uiteraard kunnen de uiteindelijke plannen afwijken van wat we nu weten. Een ding is zeker, windturbines worden niet tegen het Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst, want daar staan hoogspanningsmasten. Dat betekent dat windturbines moeten opschuiven en op slechts 1-1.5 km van Abcoude en Baambrugge zouden komen, zoals je op deze kaart kan zien. Hoe dichter bij, hoe groter ze eruit zien en hoe meer overlast ze bezorgen.

Windunie praat over windturbines met een tiphoogte tot 240 meter hoogte om het geheel rendabel te maken. De gemeente de Ronde Venen praat over 175 meter hoogte, omdat er anders mogelijk problemen met Schiphol ontstaan. De gemeente sluit windturbines van 240 meter hoogte echter niet uit, mogelijk omdat het Geingebied ver genoeg van Schiphol weg ligt. In ieder geval weten veel mensen niet hoe hoog windturbines van 175 of 240 meter eigenlijk zijn.  De windturbine aan de Ouderkerkerplas tussen de A2 en de A9 heeft een tiphoogte van (slechts?) 120 meter.  We praten nu over windturbines in het Geingebied die 1½ tot 2 keer zo hoog zijn. Die zie je dus echt wel!         

 

Kunnen we verder nog iets doen? Dit is toch allang bekokstoofd? Tegen zulke grote machten doe je toch niets?  

Petitie_tekenen_Windmolens_Abcoude-Baambrugge_gein-gebied

We kunnen zeker iets doen. Liefhebbers van het Geinlandschap hebben de A6-A9 dwars door de polder tegengehouden, hebben de trein dwars over het middeleeuwse riviertje tegengehouden, hebben de bomenkap langs de rivier tegengehouden. En mede als gevolg van onze actie heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen een motie aangenomen die het grootste gedeelte van het Geingebied uitsluit als zoekgebied. Ook heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om onze petitie mee te tellen in de uitkomsten van de inwonersraadpleging naar zoeklocaties. Uw handtekening telt dus wel degelijk mee! Teken de petititie hiernaast, kijk regelmatig naar onze website om informatie te ontvangen, geef u op bij info@stopwindturbinesgeingebied.nl om bij te dragen in de klusjes en taken die we samen oppakken. Of stuur een brief aan de gemeente. Klik hier om een voorbeeld te downloaden.

Stichting Stop Windturbines Geingebied wordt bemand door vrijwilligers en wordt niet gesubsidieerd. Maar om te blijven doen wat we doen vragen wij u ons ook te ondersteunen met een donatie. 

Samen voor de toekomst van het Geinlandschap!

info@stopwindturbinesgeingebied.nl
Bankrekening: NL40 INGB 0007 6575 47 t.n.v. Stichting Stopwindturbinesgeingebied
twitter stopwindturb1 facebook stopwindturbinesingein

Klik hier voor onze privacy verklaring